Perşembe , Mayıs 23 2024
Anasayfa / İLAN / Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Özel Güvenlik Alımı

Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Özel Güvenlik Alımı

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Kırıkkale  ili  Bahşılı  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde,  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
SIRA NO KADRO ÜNVANI HİZMET
SINIFI
KADRO
DERECESİ
KADRO
ADEDİ
NİTELİĞİ CİNSİYETİ KPSS PUAN
TÜRÜ
KPSS TABAN
PUANI
1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi GİH 11 4 -Herhangi   bir   ortaöğretim   kurumundan
(lise ve dengi okul) mezun olmak.
-En  az  (B)  sınıfı  sürücü  belgesi  sahibi
olmak.
Erkek/Kadın P94 En az 55 puan
2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi GİH 11 1 -Herhangi   bir   ön   lisans   programından
mezun olmak.
-En  az  (B)  sınıfı  sürücü  belgesi  sahibi
olmak.
Erkek/Kadın P93 En az 55 puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Bahşılı Belediye Başkanlığının boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan  edilen  memur  kadrolarına  atanmak  için  başvuracak  adayların,  657  sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ncı maddesi ile 48 nci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
1. Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek  Adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli
bulunmamak,
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

2- BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen kadrolar için, mezun  olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle  ilgili  olarak,  2022  yılı  Kamu  Personel  Seçme  Sınavından  (KPSS)  alım  yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak.
c) Özel   Güvenlik   Hizmetlerine   Dair   Kanunun   Uygulanmasına   İlişkin   Yönetmelikte belirtilen şartları taşımak
d) Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı  Karayolları  Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
f)  Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
g) Son  başvuru  tarihi  itibariyle  geçerlilik  süresi  dolmamış  Valiliklerce  verilen  özel
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, www.bahsili.bel.tr adresi üzerinden veya Belediyemizden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla Belediyemizce tasdik edilebilecek fotokopisi,
b) Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet üzerinden   alınacak   barkotlu   mezuniyet   belgesi,   (Aslı   ibraz   edilmek   kaydıyla   suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı  okul  mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği,  (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
d) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
f)  2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir)
ğ) Son  başvuru  tarihi  itibariyle  geçerlilik  süresi  dolmamış  Valiliklerce  verilen  özel güvenlik  görevlisi  kimlik  kartının  aslı  veya  noter  onaylı  örneği,  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
Belirtilen    başvuru    tarihlerinde    elektronik    ortamda    veya    posta    yoluyla    yapılan başvurularda  fotokopisi  gönderilen  belgelerin  aslının  sınav  tarihine  kadar  Kurumumuza  ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar,   başvuru   esnasında   istenilen   belgeler   ile   birlikte   10/01/2024   tarihinden 12/01/2024  tarihi  mesai  bitimine  kadar  (08:30-12:00  /  13:30-16:30),  mesai  saatleri  içerisinde şahsen  veya  iadeli  taahhütlü  posta  yolu  Bahşılı  Belediye  Başkanlığı  Belediye  Hizmet  Binası Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No: 23 Bahşılı / KIRIKKALE adresine müracaatlarını yapabileceklerdir.(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
•   Elektronik ortamda yapılan başvurularda istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin www.bahsili.bel.tr adresine başvuru yapabileceklerdir.
•   Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
•   Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
1. Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle  adaylar  KPSS  puanlarına  göre  sıralanarak,  en  yüksek  puanlı  adaydan  başlamak  üzere atama yapılacak unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağıracaktır.
2. Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır,
3. Sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve  zamanı başvuruların   değerlendirmesini   müteakip   22/01/2024   tarihinde   Belediyemizin   web   sayfası www.bahsili.bel.tr adresinden ilan edilecektir.
4. Başvuruları   kabul   edilip   sınava   çağrılan   adaylara   Belediyemizce   düzenlenen   ve adayların   kimlik   bilgileri   ile   sınav   yeri   ve   tarihinin   bulunduğu   “Sınav   Giriş   Belgesi’ne www.bahsili.bel.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
5. Sınava     katılma     hakkı     elde     edemeyen     adaylara     herhangi     bir     bildirimde bulunulmayacaktır.

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
•   Sözlü  sınav Bahşılı  Belediyesi  hizmet  binasında 26/01/2024  tarihinde saat  09:00’dan itibaren yapılacaktır.
•   Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.
•   Sınava  girmeye  hak  kazandığı  halde,  ilan  edilen  sınav  tarih  ve  saatinde  sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile kadro ünvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ-SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınavda  Değerlendirme;  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlke  ve  İnkılapları Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başvuru puanı; Belediye tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve Belediyenin internet sitesinden (www.bahsili.bel.tr) ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl  aday ve  asıl  aday sayısı  kadar da  yedek  aday belirtilenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday listeleri Belediyenin  internet  adresinden  (www.bahsili.bel.tr) ilan  edilecek  ve listede  yer  alanlara  ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav   Kurulu;   Sınav   sonunda  personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği  sakladığı  tespit  edilenlerin  sınavları  geçersiz sayılır ve bunların  atamaları  yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak  ve  talep   edemezler   ve   haklarında  Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç  duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edilebilir.  İtirazlar,  sınav  kurulu  tarafından  yedi  gün  içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.

Benzer İçerik

İsrail, Gazze’nin güneyini vurmaya başladı:

Geçici ateşkesin sona ermesinin ardından Gazze’de saldırılara yeniden başlayan İsrail ordusu, işgal birliklerini kentin kuzeyine …