Cuma , Mayıs 17 2024
Anasayfa / İLAN / Dış İşleri Bakanlığı Özel Güvenlik Alım İlanı

Dış İşleri Bakanlığı Özel Güvenlik Alım İlanı

Dışişleri Bakanlığından
SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLE
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) ALIM İLANI

 

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek2’inci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı KPSS B grubu P94 puan türü esas alınarak 50 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (45 Erkek, Kadın) ve Destek Personeli (Şoför) alımı yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan Genel ve Özel Şartlara haiz olması gerekmektedir.

A-Genel Şartlar
1) 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 28 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi 28.11.1995 (dahil) – 27.11.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir)
4) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve KPSSP94 puan türünde asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,
5) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” amir hüküm gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
11) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekecektir.)
12) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
13) Arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
14) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği pozisyon için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

B-Özel Şartlar
1) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,
c) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
d) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli geçerlilik süresi bulunan sağlık kurulu raporuna sahip olmak (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi bulunmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.),
f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
g) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
h) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak ( Örneğin 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

2) Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için;
a) Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Yeni tip ehliyetlerde D sınıfı sürücü belgesine en az 3 yıldır sahip olmak veya eski tip ehliyetlerde E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
c) SRC-2 belgesine sahip olmak.
d) Psikoteknik belgesine sahip olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları ve benzer engelleri bulunmamak.
f) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, mesai saatleri dışında çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye engel durumu olmamak.

II-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1) Adaylar başvurularını,
 13.11.2023 (09:30) – 27.11.2023 (18:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Dışişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
2) Adaylar IV- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.
3) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
4) Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.
5) Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
6) Sözleşme imzalamaya hak kazanan asil adayların ve belirlenecek sayıda yedek adayın listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca postayla tebligat yapılmayacaktır.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1) 
Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü sıralamasına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir.
Son sıradaki adayla aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adaylardan ortaöğretim mezuniyet başarı puanı yüksek olan esas alınarak sıralama yapılacaktır.
Ortaöğretim başarı puanlarının da eşit olması durumunda, söz konusu adaylardan mesleki tecrübesi fazla olan tercih edilecektir.
(3) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer alt başlıktan uygun gördüğüne aktarma hakkına sahiptir.
(4) Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu olması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme imzalanacaktır.
(5) Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde müracaat etmeyenlerin, sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanların ve ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların bulunması halinde, en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere yedek adaylar davet edilecektir.
(6) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
(7) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

IV- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kariyer Kapısı platformunda yapılan başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir:
– 
Bir adet vesikalık fotoğraf
– 2022 yılı KPSS (B) grubu (KPSSP94) sınav sonuç belgesi
– En son mezun olunan okuldan alınan diploma ile ortaöğretim diplomasının onaylı örneği
– Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.
– Adayların Ek-1 “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nu sisteme yüklemesi gerekecektir. Ek-1 “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nun bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek renkli çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (Ek-1 formu dışında başka formun kullanılmaması gerekmektedir.)
– Adayların ayrıca T.C. kimlik kartı örneği ve e-Devlet üzerinden alınacak “resmi kuruma verilmek üzere” ibareli adli sicil belgesini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;
– Geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu. (Sözkonusu rapor adayın boy ve kilo ölçümünü de içermelidir.)

b) Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;
– 
Şoför alt başlığına başvuranlar için sürücü belgesinin, SRC-2 ile Psikoteknik belgelerinin onaylı örnekleri

V- DİĞER HUSUSLAR
(1) 
Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin bilgileri içeren kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/docs/Kariyer Kapisi_AdayKullanimKilavuzu.pdf
(2) Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem taşımaktadır.
(3) Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.
(4) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat) Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara

Benzer İçerik

İsrail, Gazze’nin güneyini vurmaya başladı:

Geçici ateşkesin sona ermesinin ardından Gazze’de saldırılara yeniden başlayan İsrail ordusu, işgal birliklerini kentin kuzeyine …